BMPACS Viewer

BMPACS Standard View е приложение предоставящо възможност за импорт, експорт, запис, визуализация и манипулация на изображения от медиценски изследвания по DICOM  стандарт. BMPACS Standart View осъществява мрежова комуникация с bmpacsServer (самостоятелен DICOM сървър) или с който и да друг DICOM сървър.

BMPACS Standard View:

 • Чете и показва всички DICOM файлове с каквато и да е модалност.
 • Може да отваря DICOM файлове директно от DICOM сървър, CD или папка като първо да ги запазва в локалната база.
 • Поддържа DICOM мрежови сървиси (C-FIND SCU, C-GET SCU, C-MOVE SCU, C-STORE SCP/SCU)
 • MPR  (Multi Planar Reconstruction)
 • Scout image/localizer support
 • Инструменти за измерване (дистанция, ъгъл, линия, текст, паралел…. и др.)
 • Фокус на анотациите.
 • Синхронизиране на сериите.
 • Режим камера (напред, назад).
 • Дефиниране на потребителски Window Leve.
 • Експорт на изображения в DICOM, JPEG или BMP формат.
 • Чете и записва DICOM CD – поддържа DICOMDIR.
 • DICOM печат в сиво  на  Dicom printer.
 • Печат на всички или на избрани изображения на Windows базиран принтер.
 • Редактор на отчети.
 • Може да се дефинира и запише клиентски изглед за съответната модалност.
 • Подръжка на повече от 1 монитор.
 • Поддръжка на многонишкови/паралелни процеси (поддръжка на мултипроцесорна обработка).

BMPACS L е приложение за визуализация и манипулация на записани върхо CD или друг носител на DICOM изследвания.

BMPACS L:

 • Инструмент за контрол върху яркостта и контраста върху всички изображения от дадена серия.
 • Шаблони за прилагане на яркост и контраст в зависимост от изследваните органи.
 • Цветови филтри за плътност.
 • Инструмент за определяне плътността на елементи в разглежданото изображение.
 • Инструмент за измерване и показване на разстояния между елементи от изображението.
 • Инструмент за измерване на ъгли между елементи от изображението.
 • Инструмент за маркиране на елемент от изображението и добавяне на бележка към него.
 • Инструмент за манипулиране на предварително зададените обекти за измерване в изображението.
 • Инструменти за увеличаване изгледа на изображението и навигатор указващ местоположението на разглеждания елемент в цялостното изображение.
 • Инструмент за представяне на серията изображения като видео.
 • BMPACS позволява експорт на всички изображения от дадено изследване или само на избрани. Изображенията се запазват в .bmp или  .jpg формат във вида, в който са представени на екрана (оригинал, с модифицирани яркост и плътност или със създадени обекти).